اعضای هیات مدیره

منصور عالي پور

نائب رئيس اول

اميرخسرو فخريان

ریاست اتحاديه

مهدي عارفي داريان

دبیر

حسين مدرسي فر

خزانه دار