در این مرحله متقاضی تمدید پروانه کسب درخواست خود را بصورت کتبی به واحد امور اعضاء ارائه میکند .
واحد امور اعضاء بررسی لازم در خصوص شرایط درخواست کننده و تمدید پروانه کسب را با شرایط و مقررات جاری به انجام می رساند
در این مرحله پس از اتمام بررسی ها توسط واحد امور اعضا نتیجه در صورت مثبت بودن جهت اخذ تصمیم لازم به هیأت مدیره تقدیم و هیأت مدیره نظر خود را اعلام می نماید.
در صورتی که نتیجه بررسی واحد امور اعضا در مورد شرایط تمدید پروانه منفی باشد نتیجه با ذکر دلایل به متقاضی ابلاغ می شود.
-متقاضی با توجه به موارد اعلام شده جهت رفع مسائل ذکر شده اقدام و پس از رفع مشکلات مجددا تقاضای تمدید پروانه کسب خود را به واحد امور اعضا ارسال می کند.
موضوع تمدید پروانه کسب متقاضی در جلسه هیأت مدیره مطرح و هیأت مدیره با در نظر گرفتن شرایط و بررسی های انجام شده از طرف واحد امور اعضا در مورد تمدید و یا عدم تمدید پروانه کسب متقاضی یاد شده تصمیم گیری می کند.
در صورتی که نتیجه تصمیم گیری هیأت مدیره در مورد تمدید پروانه کسب متقاضی منفی باشد نظر هیأت مدیره با ذکر دلایل به متقاضی ابلاغ می شود و متقاضی موظف است با در نظر گرفتن این شرایط در جهت رفع این نواقص اقدام و نظر مساعد هیأت مدیره را جلب نماید.
در صورتی که نتیجه تصمیم گیری هیأت مدیره مثبت باشد درخواست تمدید پروانه کسب جهت ادامه روند اداری به واحد مالی ارجاع میشود و با ارجاع طرح به واحد مالی متقاضی می بایست جهت انجام تسویه حساب و پرداخت هزینه های مربوط به تمدید پروانه به واحد مالی مراجعه کند.
پس از دریافت هزینه های مربوط و طی کردن مراحل یاد شده واحد امور اعضا اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه کسب متقاضی انجام خواهد داد.
x