پس از دریافت هرگونه اخطار اعضای محترم اتحادیه اعضای محترم موظفند بدون فوت وقت درخواست رفع اخطار را با تصویر اخطار دریافتی به اتحادیه ارسال کنند تا در کوتاه ترین زمان جهت رسیدگی و رفع اخطار اقدام لازم بعمل آید.
در این مرحله واحد امور اعضا به بررسی نوع اخطار می پردازد تا مسیری را که جهت رفع اخطار باید پیگیری کند مشخص سازد.
پس از بررسی نوع اخطار و مشخص شدن روش رسیدگی به آن اخطار واحد امور اعضا با توجه به روش رفع اخطار لازم در خصوص رسیدگی به اخطاریه ها اقدام لازم را صورت می دهد.
x