در این مرحله اعضا با توجه به تعداد شعب خود درخواست الحاقیه پروانه کسب را به واحد امور اعضاء ارائه می کند.
متقاضیان با دریافت فرم مربوط به صدور الحاقیه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این فرآیند را آماده می کنند.
با توجه به اینکه هر الحاقیه به منزله یک پروانه کسب محسوب می شود لازم است اطلاعات بسیار دقیق طبق فرم مربوطه تکمیل و تحویل گردد.
متقاضی اطلاعات مورد نیاز جهت صدور الحاقیه را با توجه به فرمت درخواستی همراه با درخواست بازرسی از شعب مورد نظر به واحد امور اعضا تحویل می دهد.
در این مرحله متقاضی با مراجعه به واحد مالی هزینه های مربوط به بازرسی فنی را پرداخت و متعاقب آن مراحل بازرسی توسط واحد بازرسی انجام می گردد.
در صورتی که نتیجه بازرسی از واحدهای معرفی شده منفی باشد نتیجه بازرسی همراه با ذکر دلایل و نواقص موجود به متقاضی اعلام می شود تا با توجه به این دلایل جهت رفع نواقص اقدام و پس از رفع آنها مجددا درخواست بازرسی خود را به واحد امور مالی اعلام کند.
در صورت مثبت بودن نتیجه بازرسی فنی ، اتحادیه استعلامات قانونی در مورد واحدهای معرفی شده را کتبا با مراجع ذیصلاح به انجام می رساند که این مراجع عبارتند از :پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، سازمان بهداشت، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و شهرداری ها
در صورتی که نتیجه استعلامات از مراکز ذیصلاح مثبت باشد متقاضی با مراجعه به واحد مالی هزینه های مربوط به حق عضویت و صدورالحاقیه را پرداخت می کند
در صورتی که نتیجه استعلام از مراجع ذیصلاح منفی باشد متقاضی باید شخصا جهت رفع مشکلات یاد شده اقدام کند و نتیجه را به اتحادیه اعلام کند.
پس از پرداخت حق عضویت و هزینه های صدور الحاقیه واحد امور اعضا جهت صدور الحاقیه برای واحدهای معرفی شده اقدام می کند.
x