در این مرحله متقاضی باید بر اساس ماده ۵ از دستورالعمل فروش فوق العاده حداقل ۱۵ روز پیش از تاریخی که برای شروع حراج در نظر گرفته است درخواست مجوز فروش فوق العاده خود را همراه با شعبی که در این طرح شرکت میکنند به اتحادیه اعلام کند.
-دوره فروش فوق العده در سال ۴ دفعه و هر دفعه به مدت یک ماه می باشد.
در این مرحله متقاضی بر اساس ضوابط فروش فوق العاده لیست کامل اقلام مورد نظر برای فروش فوق العاده را که شامل مواردی از قبیل قیمت خرید و فروش، میزان تخفیف و درصد آن و غیره می باشد را با توجه به فرمت درخواستی اتحادیه برای اتحادیه ارسال می کند. ۱۱۱
درخواست مجوز فروش فوق العاده در واحد امور اعضاء و با توجه به ضوابط موجود مورد بررسی قرار میگیرد.
در صورت انطباق با ضوابط و مقررات موجود مجوز فروش فوق العاده صادر خواهد شد.
در صورت عدم انطباق با ضوابط و مقررات موجود مجوز فروش فوق العاده صادر نخواهد شد.
x