چارت سازمانی

شرح مشاغل:

  • کمیته ارزیابی متقاضیان

تطبیق شرایط متقاضیان با قانون نظام صنفی و ضوابط داخلی اتحادیه و اظهار نظر کارشناسی به واحد صدور پروانه.

 

  • دفتر روابط عمومی

ثبت، ورود و خروج مکاتبات اتحادیه با اعضاء و سازمان های وابسته و پاسخگویی به مراجعات و تلفن ها، ارتباط با رسانه ها، جراید و هماهنگی لازم جهت اطلاع رسانی.

 

  • واحد صدور پروانه

پذیرش درخواست متقاضیان

تشکیل پرونده متقاضیان

اخذ استعلامات قانونی مربوطه

اخذ مجوز هیأت مدیره

صدور پروانه کسب و جواز شعب

پاسخگویی مراجعین

 

  • واحد امور اعضاء

رسیدگی و اقدام لازم در مورد درخواست های اعضاء

بررسی درخواست اعمال تغییرات در مورد تعداد شعب، حذف یا اضافه نمودن شعب

انجام استعلامات قانونی در مورد شعب جدید

رسیدگی به درخواست رفع اخطار یا پلمپ مربوط به شعب اعضاء

رسیدگی به درخواست و صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده

 

 

  • واحد مالی اداری

ثبت رویدادهای مالی

محاسبه،مطالبه و پیگیری وصول درآمدها

ارائه گزارشات مدیریتی

انجام تکالیف قانونی مرتبط

پاسخگویی به مراجع مربوطه

 

 

  • واحد فناوری اطلاعات (IT)

ارائه خدمات ماشینی  و پشتیبانی لازم

طراحی و مدیریت سایت اتحادیه

طراحی و کنترل شبکه داخلی

ایجاد و پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری

پاسخگویی به مراجع مربوطه

مدیریت حساب کاربری سامانه مرکز اصناف و بازرگانان

 

  • واحد بازرسی نظارت

تهیه برنامه و انجام بازرسی ادواری

بازرسی از اماکن متقاضیان جدید

اظهار نظر کارشناسی به واحد صدور پروانه

رسیدگی به شکایت واصله

پاسخگویی به مراجع مربوط

 

  • دفتر بازرسی و نظارت

انجام امور مربوط به دفتر بازرسی و ثبت اقدامات و بازرسی های انجام شده

تهیه گزارشات بازرسی جهت ارسال به اعضا و پیگیری تا اعمال اصلاحات گزارش شده در فرم بازرسی

اعمال تغییرات و اصلاحات گزارش شده از سوی بازرسان در دیتا بیس موجود

 

  • مشاور حقوقی

مشاوره، رسیدگی و پیگیری های مربوط به مسائل حقوقی اتحادیه و اعضا در صورت نیاز

 

  • مشاور طرح و برنامه و تحقیق و توسعه (R&D)

مشاوره و رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه های پژوهشی و آموزشی اتحادیه و اعضاء در صورت نیاز