اساسنامه - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

اساسنامه اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی

کلیات ماده ۱) نام اتحادیه: اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای می باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.         ماده ۲) اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که به موجب مقررات قانون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد. ثبت اتحادیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی می باشد. ماده ۳) مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی نامحدود می باشد. ماده ۴) محدوده فعالیت اتحادیه در کل کشور می باشد و مرکز اصلی اتحادیه به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۳۳، پلاک ۳۱، طبقه ۳، با کدپستی ۱۴۳۴۶۴۵۳۵۸ و شماره تلفن: ۸۸۶۲۶۲۴۴-۸۸۶۲۶۲۴۵-۸۸۶۲۶۲۴۶ و شماره نمابر۸۸۶۲۶۲۴۳ می باشد.
اتحادیه مجاز است در صورت داشتن بیش از ۲۰۰۰ عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود، دفتر نمایندگی تشکیل دهد.
اهداف اتحادیه ماده ۵) اهداف اتحادیه به شرح زیر است: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی. عضویت در اتحادیه ماده ۶) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه درمی آیند. برای هر یک از اعضاء مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت کارت عضویت صادر می گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد. ارکان اتحادیه هیأت مدیره ماده ۷) اعضاء اتحادیه مطابق قانون و مقررات نظام صنفی از بین خود و با رأی مخفی و مستقیم هیأت مدیره را برای مدت ۴ سال انتخاب می نمایند. اعضاء مذکور نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ماده ۸) تعداد اعضاء هیأت مدیره در اتحادیه های کمتر از ۱۰۰۰ واحد صنفی: عضو ۵ اصلی و دو نفر علی البدل و در اتحادیه های دارای بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی عضو: ۷ نفر اصلی و سه نفر علی البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیأت مدیره بر اساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار می باشد. عزل اعضاء هیأت مدیره وفق دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود. ماده ۹) وظایف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می باشد. ماده ۱۰) وظایف هر یک از اعضاء هیأت مدیره رییس
الف) انجام کلیه امور اجرایی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار ه) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضاء اتحادیه به صورت سالانه و) موافقت با مرخصی و مأموریت اعضا ء هیأت مدیره ز) کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود ح) پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار ط) پیگیری برنامه های مدون اتحادیه ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۷ قانون نظام صنفی
نواب رییس
الف) در غیاب رییس اتحادیه (هنگام مرخصی یا مأموریت)، نواب رییس وظایف وی را بر عهده دارند. ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه
دبیر
الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رییس اتحادیه ب) هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رییس اتحادیه
خزانه دار
الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه ب) اظهارنظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چهارچوب آیین نامه تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه
ماده ۱۱) هر یک از اعضاء هیأت مدیره در صورت استعفا می بایست مراتب کتبی به هیأت مدیره ارائه نمایند. هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیأت مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیأت مدیره و یا اتاق اصناف، رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می نماید. بازرس
ماده ۱۲) همزمان با برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره، اعضاء اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از بین خود و با رأی مخفی و مستقیم ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل را انتخاب می نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفای بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام صنفی می باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود.
مدیر اجرایی هیأت مدیره مکلف است از خدمات یک نفر (مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون صنفی) به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.
کمیسیون های اتحادیه ماده ۱۳) کمیسیون های اتحادیه مطابق آیین نامه بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی به شرح زیر تشکیل می گردد، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به اعضاء کمیسیون ها بر اساس آیین نامه مذکور می باشد
الف) رسیدگی به شکایات ب) حل اختلاف ج) بازرسی واحدهای صنفی د) فنی ه) آموزشی و) سایر کمیسیون ها در صورت تصویت هیأت عالی نظارت
طرز تشکیل جلسات اتحادیه ماده ۱۴) طرز تشکیل جلسات هیأت مدیره
الف) جلسات هیأت مدیره –حداقل هر دو هفته یک بار در روز و ساعت معین در محل اتحادیه تشکیل می گردد و در صورت تعطیل رسمی در روز بعد از آن تشکیل می شود. جلسات را رییس و در غیاب وی نایب رییس اداره می نماید. تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات به عهده دبیر است. در غیاب وی یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر اجرایی به تشخیص رییس جلسه عهده دار این مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف به علاوه ۱ اعضاء رسمیت می یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد ۵ نفر هیأت مدیره با حداقل ۳ رأی موافق و در اتحادیه دارای تعداد ۷ نفر هیأت مدیره با حداقل ۴ رأی موافق معتبر و لازم الاجرا می شود. ب) بازرس اتحادیه می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید. ج) با پیشنهاد رییس اتحادیه و یا اکثریت نسبی اعضاء و با دعوت کتبی جلسه فوق العاده تشکیل می گردد. د) چنانچه هر یک از اعضاء نظم جلسات را بر هم بزنند، رییس جلسه به او اخطار می دهد و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیأت مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد. ح) در مواردی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب ظرف مدت یک سال از حضور در جلسات هیأت مدیره غیبت نماید، مراتب باید از طرف هیأت مدیره به اتاق اصناف اعلام شود. هیأت رییسه اتاق مکلف است ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیرموجه بودن غیبت موضوع را به کمیسیون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید تا مطابق دستور العمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی اقدام لازم به عمل آید. و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی و اعضاء حاضر و غایب بایستی در دفتر صورت جلسه درج و به اعضاء هیأت مدیره ابلاغ گردد.
امور مالی ماده ۱۵) ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد. ماده ۱۶) بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، تأمین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال، جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت های مالی نیز می بایست تا پایان خرداد ماه هر سال، جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد. ماده ۱۷) درآمد و هزینه های اتحادیه در دفاتر قانونی که توسط سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده، ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد. ماده ۱۸) اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضاء رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نائب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه، معتبر می باشد. کلیه اسناد اداری مالی می بایست در محل اتحادیه نگه داری گردد. ماده ۱۹) آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها توسط اتاق اصناف ذیربط تصویب می گردد. ماده ۲۰) هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. کلیه تراکنش های مالی اتحادیه باید صرفاً از طریق حساب های مذکور انجام پذیرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند. ماده ۲۱) هیأت مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند. ماده ۲۲) اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت ۶ ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد ماده ۲۳) اتحادیه موظف است نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامی هیأت مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هر گونه تغییرات مربوط نیز الزامی است. ماده ۲۴) اتحادیه موظف است پس از صدور اعتبارنامه های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو که تمام صفحات آن به امضاء هیأت مدیره رسیده، نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه اصناف) و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید. ماده ۲۵) اتحادیه مجاز است با رعایت مقررات مربوط، نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید. ماده ۲۶) سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط خواهد بود. ماده ۲۷) این اساسنامه الگو مشتمل بر ۲۷ ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت به تصویب رسیده است.