وظایف و اختیارات - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

وظایف و اختیارات اتحادیه

اهداف و ماموریت این اتحادیه در قانون نظام صنفی تعریف شده و طبیعتا صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت بر فعالیت اعضای اتحادیه و همچنین ساماندهی به وضعیت این صنعت و فراهم نمودن بستر لازم جهت حل مشکلات و هموار نمودن مسیر برای استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای در چرخه تولید و اشتغال در کشور است. در عین حال وظایف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می باشد که اهم آن به شرح زیر می باشد: ماده ۳۰ – وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از: الف) ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع ‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب) اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌ در چارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد. ج) ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د) صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌ مقررات مربوط. ه) ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌ كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير ‌مي‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد. و) تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب. ز) تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب. ح) ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌ كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي. ط) تشكيل كميسيون هاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت. ی) وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. ک) هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با ‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به ‌تصويب كميسيون نظارت برسد. ل) ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌ واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت. م) ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. ن) برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف. س) اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند. وظایف رئیس و اعضای هیات مدیره الف) انجام کلیه امور اجرایی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه د) ارائه گزاش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار ه) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضاء اتحادیه به صورت سالانه و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضاء هیات مدیره ز) کسب موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود ح) پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار ط) پیگیری برنامه های مدون اتحادیه ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نواب رئیس الف) در غیاب رئیس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رئیس وظایف وی را بر عهده دارند. ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه دبیر الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه ب) هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه خزانه دار الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه ب) اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمد های اتحادیه در چارچوب آیین نامه تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه
هر یک از اعضای هیات مدیره در صورت استعفا می بایست مراتب کتبی به هیات مدیره ارائه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رئیس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف، رئیس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیر خانه هیات عالی نظارت بر موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می نماید.
بازرس اتحادیه همزمان با برگزاری انتخابات اعضاء هیات مدیره، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از بین خود و با رای مخفی و مستقیم ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل را انتخاب می نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفای بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام صنفی می باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود. مدیر اجرایی هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر (مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون صنفی) به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.