اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

مدارک مورد نیاز

فرم اطلاعات متقاضیان

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فروش فوق العاده

اعضای محترمی که قصد راه اندازی دوره های فروش فوق العاده را دارند موظفند بر اساس مواد مطرح شده در مجموعه قوانین فروش فوق العاده و حراج که در کتاب قانون نظام صنفی قابل مشاهده است عمل کنند

 • برگزاری فروش فوق العاده و حراج توسط واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه مستلزم اعلام قبلی (حداقل ۱۵ روز) به اتحادیه می باشد. 
• اتحادیه مکلف است فهرست واحدهای صنفی شرکت کننده در طرح فروش فوق العاده و حراج را حداقل یک هفته قبل از برگزاری به اتاق اعلام نماید. 
• هر واحد صنفی قبل از فروش فوق العاده و حراج مکلف است مدارک زیر را به اتحادیه مربوطه تسلیم نماید: 

 الف: تصویر پروانه کسب معتبر 
ب: فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج 
ج: فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا 
د: فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف 
هـ: اعلام درصد تخفیف 

 • واحدهای صنفی موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده وحراج در محل کسب و درج قیمت بر روی نمونه هر کالا، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوری که در عرض دید عموم باشد نصب نمایند. 
• در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق العاده یا حراج نماید متخلف محسوب شده و به جرایم مقرر در ماده ۷۰ و یا ۸ قانون محکوم خواهند شد. 
• اتحادیه ها و بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت اتاق مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده یا حراج توسط واحدهای صنفی نظارت نمایند و شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، فرد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

جدول ضمیمه درخواست صدور مجوز فروش فوق العاده

درخواست مجوز فروش فوق العاده

لیست شعب

مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه رفع اخطار یا پلمپ

مدارک مورد نیاز جهت تعویض یا تمدید پروانه

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت معرفی و صدور الحاقیه شعب جدید