شیوه طرح شکایت - اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

دانلود فرم ها

فرم خام اطلاعات شعب

پوستر الزام رعایت حجاب 

فایل خام اکسل  اطلاعات پرسنل فروشگاهی جهت دریافت واکسن کرونا ( لیست شاغلین به تفکیک شهرستان)

فایل خام اکسل  اطلاعات پرسنل فروشگاهی جهت دریافت واکسن کرونا ( لیست شاغلین به تفکیک  دانشگاه)

فایل خام اکسل  اطلاعات پرسنل فروشگاهی جهت دریافت واکسن کرونا ( تعداد کل شاغلین به تفکیک دانشگاهی)