چارت سازمانی

شرح مشاغل
کمیته ارزیابی متقاضیان
 • تطبیق شرایط متقاضیان با قانون نظام صنفی و ضوابط داخلی اتحادیه و اظهار نظر کارشناسی به واحد صدور پروانه.
دفتر روابط عمومی
 • ثبت، ورود و خروج مکاتبات اتحادیه با اعضاء و سازمان های وابسته و پاسخگویی به مراجعات و تلفن ها، ارتباط با رسانه ها، جراید و هماهنگی لازم جهت اطلاع رسانی.
واحد صدور پروانه
 • پذیرش درخواست متقاضیان
 • تشکیل پرونده متقاضیان
 • اخذ استعلامات قانونی مربوطه
 • اخذ مجوز هیأت مدیره
 • صدور پروانه کسب و جواز شعب
 • پاسخگویی مراجعین
واحد امور اعضاء
 • رسیدگی و اقدام لازم در مورد درخواست های اعضاء
 • بررسی درخواست اعمال تغییرات در مورد تعداد شعب، حذف یا اضافه نمودن شعب
 • انجام استعلامات قانونی در مورد شعب جدید
 • رسیدگی به درخواست رفع اخطار یا پلمپ مربوط به شعب اعضاء
 • رسیدگی به درخواست و صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده
واحد مالی اداری
 • ثبت رویدادهای مالی
 • محاسبه،مطالبه و پیگیری وصول درآمدها
 • ارائه گزارشات مدیریتی
 • انجام تکالیف قانونی مرتبط
 • پاسخگویی به مراجع مربوطه
واحد فناوری اطلاعات (IT)
 • ارائه خدمات ماشینی و پشتیبانی لازم
 • طراحی و مدیریت سایت اتحادیه
 • طراحی و کنترل شبکه داخلی
 • ایجاد و پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری
 • پاسخگویی به مراجع مربوطه
 • مدیریت حساب کاربری سامانه مرکز اصناف و بازرگانان
واحد بازرسی نظارت
 • تهیه برنامه و انجام بازرسی ادواری
 • بازرسی از اماکن متقاضیان جدید
 • اظهار نظر کارشناسی به واحد صدور پروانه
 • رسیدگی به شکایت واصله
 • پاسخگویی به مراجع مربوط
دفتر بازرسی و نظارت
 • انجام امور مربوط به دفتر بازرسی و ثبت اقدامات و بازرسی های انجام شده
 • تهیه گزارشات بازرسی جهت ارسال به اعضا و پیگیری تا اعمال اصلاحات گزارش شده در فرم بازرسی
 • اعمال تغییرات و اصلاحات گزارش شده از سوی بازرسان در دیتا بیس موجود
مشاور حقوقی
 • مشاوره، رسیدگی و پیگیری های مربوط به مسائل حقوقی اتحادیه و اعضا در صورت نیاز
مشاور طرح و برنامه و تحقیق و توسعه (R&D)
 • مشاوره و رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه های پژوهشی و آموزشی اتحادیه و اعضاء در صورت نیاز