اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای / اخبار ۱۳۹۹ مرداد ۷
http://etkfz.com/newsPage?code=C2D3Utvf25 ۱۳۹۹ مرداد ۷   12:12:08 کد خبر: C2D3Utvf25

اعتبار نامه های هیات مدیره منتخب صادر شد

اعتبار نامه های اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای توسط دبیر محترم هیات عالی نظارت و رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان صادر شد.
به گزارش روابط اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، صبح روز گذشته اعتبار نامه های چهارساله‌ی اعضای هیات مدیره منتخب در مرکز امور اصناف و بازرگانان به شرح زیر صادر شد:
امیرخسروفخریان  ریاست اتحادیه، منصور عالی پور نایب رییس اول، محمدعلی خراسانی فردوانی نایب رییس دوم،حسین مدرسی فر خزانه دار، مهدی عارفی داریان دبیر و ابراهیم طلائی بازرس اتحادیه. 
گفتنی است دوره دوم انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  29 تیرماه در ساختمان اتاق اصناف ایران برگزار شد.